נגד בנאליות

 רבי מאיר אומר: מפני מה אמרה תורה נדה לשבעה – מפני שרגיל בה וקץ בה. אמרה תורה: תהא טמאה שבעה ימים, כדי שתהא חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה (מסכת נידה דף לא עמוד א)