האם מדינת ישראל מקיימת מצוות "שום תשים עליך מלך"?

נעיין במשנה תורה הלכות גזלה ואבדה פרק ה הלכה יח:
"במה דברים אמורים, במלך שמטבעו יוצא באותן הארצות, שהרי הסכימו עליו בני אותה הארץ, וסמכה דעתן שהוא אדוניהם והם לו עבדים. אבל אם אין מטבעו יוצא, הרי הוא כגזלן בעל זרוע, וכמו חבורת ליסטים המזויינין, שאין דיניהן דין; וכן מלך זה וכל עבדיו, כגזלן לכל דבר. "
אומר כאן הרמב"ם שסמכותו של מלך נובעת מקבלת העם עליהם את סמכותו שמתבטא בקבלת המטבע שלו כהילך לגיטימי. דין זה חל גם בארץ ישראל כמו שאנו למדים מהגמרא במסכת מגילה דף יד העוסקת בסיפור דוד ונבל הכרמלי. על פי הסיפור בספר שמואל דוד חפץ להרוג את נבל הכרמלי. אז מופיעה אביגיל ומשכנעת את דוד להפסיק. על פי הגמרא טענתה כלפיו הייתה שאין לו דין מלך כיון שאין טבעו ידוע בעולם:
– אמר לה: מורד במלכות הוא, ולא צריך למידייניה.
אמרה לו: עדיין שאול קיים, ולא יצא טבעך בעולם (טבעך מלשון מטבע כפי שמסביר הערוך).
ומכאן שקבלת המטבע על ידי בני הארץ מועלת גם בארץ ישראל לתת לשלטון דין מלך.
(בהקשר זה נעיר כי הדרך שבה השלטון עולה איננה משנה כמו שסופר על הרב משה פיינשטיין (מופיע בהקדמה של אגרות משה כרך ט) שנקט שלשלטון הקומוניסטי דין מלכות ולכן נמנע מללמד את בנו דוד תורה ואפילו את אותיות האלף בית כל עוד היו ברוסיה והקפיד להמיר את הדולרים שקיבל מקרוביו בשירותי המרה הרשמיים של השלטון במחיר הנמוך בהרבה מהמחיר בשוק השחור (מה שעזר לו בדיעבד כאשר נלקח לחקירה והציג את כל הקבלות). העובדה שהקומוניסטים עלו במהפכה אלימה לא משנה אם בני המקום מקבלים את המטבע שלהם.)
הבהרנו מי מסמיך את המלך אך לא בררנו מה הגדר של מלכות. על זה אומר המדרש ""שום תשים עליך מלך" שתהא אימתו עליך". הגדר של מלך שתהא אימתו על הציבור. במובן זה אם יש מורא מן המלך מתקיים הגדר של מלכות.
ומה באשר למינוי על ידי נביא וסנהדרין?
התוספות בסנהדרין כ: ד"ה "מלך" בתירוץ האחרון גורס כי מה שנאמר בפרשת המלך שייך רק במלך שמונה על ידי נביא ומולך על כל ישראל ויהודה: "שנמלך על כל ישראל ויהודה ומאת המקום". עם זאת גם התירוץ הזה מודה שלאחאב היה דין מלך שהרי הוא ממשיך "ואחאב לא מלך על יהודה וגם לא מלך מאת המקום" (שאר התירוצים מניחים בפשטות שפרשת המלך שייכת באחאב גם בלי מינוי המקום ובלי למלוך על יהודה). גם הרמב"ם בהלכות חנוכה פרק א הלכה א כותב "וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתיים שנה" וכידוע לא היה נביא בבית שני. המקרה של אחאב וגם של מלכי בית שני כגון ינאי מלכא והורדוס המלך מוכיח שגם סנהדרין אינה לעיכובא.
סמכויות המלך בארץ ישראל נידון לאורך בידי הראשונים. אולם ברור שגם מה שהר"ן טען שדינא דמלכותא דינא אינו חל בארץ ישראל הוא לגבי טובת הנאתו האישית. לגבי דברים שהציבור נהנה כגון תחבורה, ביטחון, מערכת משפט, בריאות, חינוך ועוד בוודאי שיש חובה לשמוע למלכות ולשלם מיסים שהרי המלכות מסדירה את ענייני המדינה, וראיה לזה ממה שאמר רבא (בבא קמא קי"ג ע"ב), תדע דאמרינן דינא דמלכותא דינא, שהרי שלוחיו כורתים אילנות דקלים לעשות מהם גשר, ואנו עוברים עליהם וכו'.
האם המצווה של שום תשים עליך מלך מתקיימת רק בפעולה או במציאות?
ניתן לשאול האם המצווה של המלכת מלך מתרחשת רק כאשר אנו ממליכים אותו כמו בלולב או שעצם המציאות של המלך שלו אנו משלמים מיסים ושומרים על חוקיו כבר גורמת לנו לקיים את המצווה בדומה לפרו ורבו שהביאו הפוסקים שאם הוליד בהיותו גוי והתגיירו הוא ובנו קיים את המצווה? נשווה בנפשינו אדם שנולד בזמן שהמקדש בנוי. האם נעקרה המצווה ממנו? בוודאי שלא שכן ברור שעיקר המצווה שתהיה מציאות של מקדש בעולם. אין עניין שיחריב את המקדש ויבנה אותו מחדש אלא עצם התחזוקה של המקדש ותשלום מחצית השקל מספקת לקיום מצוות "ועשו לי מקדש". ובאותו עניין נאמר גם על מלך – עצם המציאות של מלך ותשלום מיסים מספקת לקיים את מצוות "שום תשים עליך מלך".
בענין המדינה רואים כאן כי בני ארץ ישראל קיבלו את המטבע של המדינה (השקל חדש). אימת המדינה נאכפת על ידי הוצאה להורג של מורדים במלכות הן במקרה של דה האן (עוד לפני קום המדינה), באלטלנה ועכשיו גם בגבול עזה כאשר העזתים ניסו לחצות שלא ברשות. כפי שראינו נביא או סנהדרין אינם לעיכובא וגם ברור שמה שהמדינה לוקחת איננה לכיס הפרטי אלא אך ורק בשליחות הציבור לתקן את ענייני המדינה. וכפי שכבר ראינו עניין מצוות "שום תשים" היא שמלכותו קיימת ולא בעצם הפעולה של המלכתו.
מצורף כאן קישור לדיון בנושא. הוא מביא דעה חולקת ושולל את טענותיה:
https://www.yeshiva.org.il/midrash/17675

(הפוסט הזה התחיל בעקבות ויכוח שהיה לי עם חב"דניק משיחי שהאמין שהרבי הוא מלך המשיח והורחב בדיון עם ניר שטרן הי"ו כאן:

 https://nirstern.wordpress.com/2018/05/23/%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%9C%D7%9A-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%95%D7%93/comment-page-1/#comment-583)